Intenet
Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Niniejsza polityka prywatności zwana dalej również „polityką” opisuje sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach strony http://www.telekab.pl (dalej „Strona”) i jej części składowych oraz tryb ochrony danych osobowych użytkowników Strony.

 

1. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników Strony

 

1.1. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane na Stronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

 

1.2. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne lub obowiązkowe, w zależności od rodzaju usługi. Szczegółowe regulacje towarzyszące wszystkim usługom mogą wskazywać inne dane osobowe, których przekazanie jest niezbędne w celu skorzystania z określonej nimi usługi oferowanej na Stronie.  

 

1.3. Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez Spółkę wyłącznie do kontaktów z użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi.

 

2. Administrator danych osobowych

 

2.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Strony, w tym również w zakresie dostarczania usług internetowych,  telefonicznych oraz usługi telewizji kablowej, pozostają:

a) Henryk Smyrek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Teleradiomechanika Henryk Smyrek, z siedzibą pod adresem 46-243 Bogacica, Bogacka Szklarnia nr 38, NIP 7511034541

i

b) Gryga Marianna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Zakład Telewizji Kablowej Tele-Kab Gryga Marianna, z siedzibą pod adresem 46-203 Kluczbork ul. Grunwaldzka 28, NIP 7511157002

prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Zakład Telewizji Kablowej „TELE-KAB” s. c. M. Gryga, H. Smyrek z siedzibą w Kluczborku przy ul. Grunwaldzkiej 28, NIP 7510008607  (dalej również łącznie „Administrator”).

 

2.2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych proszę się z nami kontaktować pod adresem e-mail: biuro@telekab.pl

 

3. Cel przetwarzania danych osobowych

 

3.1. Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Stronę za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Administrator może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi Użytkowników Strony i w ramach komunikacji z Użytkownikami, którzy wyrazili na to zgodę. Szczegółowy cel oraz komplet niezbędnych informacji wymaganych obowiązującym prawem podany jest przy każdej usłudze, w ramach której odbywa się przetwarzanie danych osobowych Użytkownika Strony. Dane osobowe wykorzystywane są do zawarcia, realizacji oraz ewentualnej zmiany zawartej z Państwem umowy, w tym do prowadzenia marketingu bezpośredniego oraz sprzedaży nowych usług, obsługi dostarczania usług, włączając rozliczenia z innymi operatorami telekomunikacyjnymi oraz do obsługi reklamacji, zapobiegania nadużyciom i ich wykrywania oraz zarządzania roszczeniami umownymi, w tym również do weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej.

 

3.2. Administrator oświadcza, że nie stosuje profilowania dla celów marketingu bezpośredniego.

 

3.3. O ile zostały wyrażone przez Państwa stosowne zgody lub wynika to z przepisów obowiązującego prawa, Administrator podaje następujące podstawy prawne przetwarzania Państwa danych, w tym danych osobowych:

a)     w celu wykonania umowy handlowej, której Państwo są stroną - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

b)    w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Abonentów, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

c)     w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

4. Inne cele przetwarzania danych osobowych

 

4.1. Dane przetwarzamy również w celu analiz wewnętrznych służących zarządzaniu dostarczanymi usługami oraz planowaniu ich rozwoju, a w tym celu wykorzystujemy również Państwa dane lokalizacyjne. Ponadto, Państwa dane osobowe są przetwarzane przez nas w celu wykonania obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa.

 

4.2. Cel przetwarzania Państwa danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie to następuje w wyniku wyrażenia przez Państwa zgody, wskazany jest odrębnie przy każdej takiej zgodzie.

 

4.3. Administrator nie przetwarza Państwa danych osobowych w procesach automatycznego podejmowania decyzji.

 

5. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia

 

5.1. Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych Administratorowi w ramach uruchomionych usług.

 

5.2. Każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w ramach korzystania z usług lub aplikacji na Stronie może się zwrócić bezpośrednio do administratora usług lub Administratora z prośbą o umożliwienie jej dostępu do nich, ich poprawienia lub usunięcia, przesyłając wiadomość na podane wyżej adres e-mail.

 

6. Ochrona przetwarzanych danych osobowych

 

6.1. Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek Strony dane osobowe Użytkowników, również na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, posiadają stosowne upoważnienia wydane przez Administratora.

 

6.2. Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników Strony poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

7. Udostępnianie danych osobowych

 

7.1. Przykładamy szczególną staranność do dbania o zabezpieczanie Państwa danych osobowych.  Dane osobowe przekazujemy podmiotom, które świadczą dla Państwa usługi powiązane z naszymi usługami, a które są odrębnymi administratorami danych osobowych przetwarzającymi Państwa dane we własnym imieniu. Należą do nich: operator telekomunikacyjny – TOYA Sp. z o.o., ul. Łąkowa 29, 90-554 Łódź, nr KRS 0000062796, NIP 7250013208 e-mail: info@toya.net.pl, w tym firmy kurierskie czy pocztowe, banki, instytucje płatnicze czy uprawnione organy administracji publicznej, w tym Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

8. Czas przetwarzania danych osobowych

 

8.1. Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane przez Administratora danych na czas niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania. W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora danych będą one przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez czas niezbędny do posprzedażowej obsługi Klientów (np. obsługi reklamacji), zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora.

 

8.2. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, czas przetwarzania będzie zależny od czasu trwania Państwa zgody, tj. do czasu jej odwołania.

 

8.3. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu i promocji usług własnych Administratora, na podstawie uzasadnionego interesu prawnego przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dotyczą.

 

9. Przetwarzanie innych danych Użytkowników Strony

 

9.1. W ramach Strony i jego częściach składowych zbierane są także informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP). Są one wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją serwerami. Adresy IP są również wykorzystywane do zbierania ogólnych statystycznych informacji dotyczących Użytkowników odwiedzających Stronę.

 

10. Ochrona transmisji

 

10.1. Dane o szczególnym znaczeniu - w szczególności wszelkiego rodzaju hasła - przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.

 

11. Prawa Użytkowników w stosunku do danych osobowych

 

11.1 Wskazujemy niniejszym katalog Państwa uprawnień w stosunku do Państwa danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku:

1.     sprostowanie (poprawienie danych);

2.     usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie w sytuacjach, gdy prawo to nie jest wyłączone;

3.     ograniczenia przetwarzania danych;

4.     dostęp do informacji o danych oraz samych danych;

5.     przenoszenia danych do innego administratora;

6.     prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych do właściwego organu: https://uodo.gov.pl/.

 

12. Żądanie usunięcia danych osobowych z naszej bazy i inne wnioski

 

12.1. W każdym momencie mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przesyłania wiadomości newsletter lub przetwarzania danych dla celów marketingowych, o ile taka zgoda była wcześniej przez Państwa wyrażona. Stosowną wiadomość należy przesłać na adres email: biuro@telekab.pl lub tradycyjną pocztą na podany wyżej adres siedziby Administratora. Cofnięcie zgody spowoduje, że od chwili złożenia przez Państwa oświadczenia o cofnięciu zgody nie będziecie Państwo otrzymywali informacji o promocjach, nowościach i innych atrakcyjnych ofertach dedykowanych naszym Abonentom, jak również nie będziecie Państwo otrzymywali informacji handlowej o nowych produktach i usługach oferowanych przez dostawcę usług.

 

12.2. Jednocześnie informujemy, że nie przetwarzamy danych osobowych w celach, w których wymagana jest jednoznaczna zgoda, a zgoda taka nie była nam wcześniej przez Państwa udzielona.

 

12.3. Wnioski indywidualne dotyczące Państwa praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy od dnia 25 maja 2018 roku kierować:

1)    pisemnie na adres siedziby dostawców usług: ul. Grunwaldzka 28, 46-203 Kluczbork;

2)    osobiście w siedzibie dostawców usług;

3)    mailowo na adres: biuro@telekab.pl

 

12.4. Wszelkie dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o ich wykorzystywaniu i zabezpieczaniu oraz przysługujących Państwu uprawnieniach i warunkach wykorzystania będzie można uzyskać w siedzibie dostawców usług, mailowo pod adresem: biuro@telekab.pl

 

12.5. W przypadku powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych powiadomimy Państwa o tym fakcie na naszej stronie internetowej oraz kanałem wewnętrznym TV „Telekab Info".

 

12.6. W przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

13. Pliki cookies

 

13.1. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony (np. komputerze, komórce) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Strony i pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

13.2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator. Administrator nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki mogą być umieszczone na Stronie.

 

 

 

14. Korzystamy z plików cookies w celach:

 

a)     dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)    tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)     utrzymania sesji Użytkownika Strony (po ewentualnym zalogowaniu, o ile zostanie udostępniona taka ewentualność), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Strony ponownie wpisywać loginu i hasła;

d)    zapamiętania podejmowanych interakcji.

 

Użytkownik może wyrazić zgodę na przechowywanie plików cookies pochodzących ze Strony w jego urządzeniu końcowym za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.

 

UWAGA! W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto pamiętać, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.

 

15. Newsletter

Administrator może świadczyć usługę newslettera Użytkownikom, którzy w tym celu podali swój adres e-mail. Usługa newsletter polega na okresowym przesyłaniu wiadomości o zapowiedziach, nowościach, promocjach, rabatach dostępnych u Administratora (treści marketingowe). Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.

16.  Historia zmian

Polityka aktualna na dzień 25 maja 2018 r.